User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (technologia.pdf)Τεχνολογια123 kB2015-12-21 17:14

Το μάθημα της Τεχνολογίας στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, θεωρείται σήμερα πρωταρχικό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τόσο για την προσέγγιση των στόχων του νέου σχολείου, όσο και για την εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της σύγχρονης παιδαγωγικής.

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα συνδυάζει επιστημονική συγκρότηση......

 

 

Στο νέο πλάνο της ευρωπαϊκής ευέλικτης οικονομίας ιδιαίτερη σημασία αποκτά εκείνο το είδος της εκπαίδευσης που επιδιώκει την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία και η ικανότητα συνεργασίας.

Το μάθημα της Τεχνολογίας στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, θεωρείται σήμερα πρωταρχικό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τόσο για την προσέγγιση των στόχων του νέου σχολείου, όσο και για την εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της σύγχρονης παιδαγωγικής. Το μάθημα στοχεύει στην παροχή
γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα συνδυάζει επιστημονική συγκρότηση.

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διάφορα προϊόντα, συστήματα και περιβάλλοντα, να ικανοποιήσουν διάφορες ανάγκες και να επιλύσουν διάφορα προβλήματα του ανθρώπινου περιβάλλοντος (κοινωνικό, φυσικό και τεχνητό).

Το μάθημα της Τεχνολογίας παρέχει ακόμα στους μαθητές/τριες δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων για αυτοδύναμη δημιουργική δράση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών της Τεχνολογίας, η επίτευξη του Τεχνολογικού Αλφαβητισμού των μαθητών/τριών, εδράζεται στους εξής τρεις άξονες:

 

 • τεχνολογικέςγνώσεις,
 • τεχνολογικέςδεξιότητεςκαιικανότητεςκαι
 • αξίες, στάσειςκαισυμπεριφορέςωςπροςτονρόλοτηςτεχνολογίαςστηνεπίλυση προβλημάτων.

Η έρευνα και ο πειραματισμός χρησιμοποιούνται ως κύρια εργαλεία για την απόκτηση γνώσης, ενώ η ενεργητική και συνεργατική μάθηση αποτελούν τις βασικές μεθόδους διεξαγωγής του μαθήματος. Οι μαθητές/τριες έχουν πάντοτε την ευκαιρία να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά
που διδάσκονται, έτσι που η γνώση να αποκτάται μέσα από βιωματικές συνθήκες. Οι εργασίες που καλούνται να κάνουν οι μαθητές/τριες, είτε έχουν θεωρητικό-ερευνητικό είτε πρακτικό χαρακτήρα, έχουν σκοπό να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική αλλά και κριτική τους ικανότητα. Η
αυτενέργεια και η δημιουργικότητα, η κοινωνικοποίηση και η συλλογικότητα όπως και η ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, είναι μερικά ακόμα χαρακτηριστικά τα οποία προάγονται μέσα από το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του μαθήματος.

B Λυκείου

Τομάθημαπεριλαμβάνειτιςεξήςενότητες:

 • Γραφικήεπικοινωνία:σχεδίασηκαιγραφικήπαρουσίασηπροϊόντων.
 • Τεχνολογίαεπικοινωνιών:τηλεπικοινωνιακόσύστημα,ραδιοκύματα,μέσαμετάδοσηςπληροφοριών, πομποίκαιδέκτεςΑΜκαιFM,οπτικέςίνεςκαιοπτικοτηλεπικοινωνιακόσύστημα.
 • Παραγωγή/επιχειρηματικότητα:συστήματαπαραγωγής,σύγχρονηβιομηχανικήμονάδα,ποιοτικός έλεγχος–ISO,οργανόγραμμαβιομηχανικήςμονάδας.
 • Συστήματα ελέγχου-ρομποτική: ανάλυση συστήματος ελέγχου, έλεγχος   κατασκευών και συστημάτωνσυνδεδεμένωνμεΗ/Υ.
 • Συστήματαελέγχουπαραγωγής:ηλεκτρονικάελεγχόμενεςμηχανές(CNC),συστήματαπιεσμένου αέρα(πνευματικά)καιυδραυλικάσυστήματα,ηλεκτρονικάκυκλώματαχρονισμούμετηχρήσητου
 • 555,εξομοίωσηκυκλωμάτωνστηνοθόνητουΗ/Υ.
 • Aτομικέςή/καιομαδικέςεργασίες(projects).

Γ Λυκείου

Τομάθημαπεριλαμβάνειτιςεξήςενότητες:

 • Σχεδιασμός βιομηχανικών προϊόντων: εργονομία και ανθρωπομετρία,σχεδίαση και γραφική παρουσίασηπροϊόντων,σχεδίασημεπρογράμματατύπουCAD.
 • Yλικάκαιαντοχήυλικών:ιδιότητεςκαιχαρακτηριστικά βασικώνβιομηχανικώνυλικών,έλεγχος αντοχήςυλικώνσεδιάφορεςκαταπονήσεις (θλίψη,εφελκυσμός,διάτμηση,κάμψη)μετηχρήση συσκευήςδοκιμήςυλικών,έλεγχοςσκληρότητας.
 • Κατασκευές:είδη κατασκευών,είδη φορτίων, δυνάμεις στις κατασκευές,τάση και ανηγμένη μήκυνση,υπολογισμοίδυνάμεωνσεαπλάδικτυώματα.
 • Ηλεκτρικές μηχανές:γεννήτριεςκαιηλεκτροκινητήρεςσυνεχούςκαιεναλλασσόμενουρεύματος,
 • μετασχηματιστές,συστήματαανόρθωσηςηλεκτρικούρεύματος.
 • Πνευματικάσυστήματα:ημιαυτόματακαιαυτόματα,ακολουθίες,ηλεκτροπνευματικάσυστήματα.
 • Ηλεκτρονικά συστήματα: κυκλώματατελεστικών ενισχυτών, συγκριτές, συνδεσμολογίες αναστρέφοντοςκαιμηαναστρέφοντοςενισχυτή,ακόλουθοςτάσης.
 • Ηλεκτρονικήμνήμη:είδηηλεκτρονικήςμνήμης,μικροελεγκτές,προγραμματισμόςμικροελεγκτών τύπουPICΑΧΕ.

 

 

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15 Δεκεμβρίου 2017

Πηγη: http://nop.moec.gov.cy/index.php/mathimata/mathimata-b-c-lykeiou

 

 

Η έρευνα και ο πειραματισμός χρησιμοποιούνται ως κύρια εργαλεία για την απόκτηση γνώσης, ενώ η ενεργητική και συνεργατική μάθηση αποτελούν τις βασικές μεθόδους διεξαγωγής του μαθήματος.