Monday 27 May 2019

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (technologia.pdf)Τεχνολογια123 kB2015-12-21 17:14

Το μάθημα της Τεχνολογίας στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, θεωρείται σήμερα πρωταρχικό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τόσο για την προσέγγιση των στόχων του νέου σχολείου, όσο και για την εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της σύγχρονης παιδαγωγικής.

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα συνδυάζει επιστημονική συγκρότηση......

 

 

Στο νέο πλάνο της ευρωπαϊκής ευέλικτης οικονομίας ιδιαίτερη σημασία αποκτά εκείνο το είδος της εκπαίδευσης που επιδιώκει την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία και η ικανότητα συνεργασίας.

Το μάθημα της Τεχνολογίας στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, θεωρείται σήμερα πρωταρχικό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τόσο για την προσέγγιση των στόχων του νέου σχολείου, όσο και για την εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της σύγχρονης παιδαγωγικής. Το μάθημα στοχεύει στην παροχή
γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα συνδυάζει επιστημονική συγκρότηση.

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν διάφορα προϊόντα, συστήματα και περιβάλλοντα, να ικανοποιήσουν διάφορες ανάγκες και να επιλύσουν διάφορα προβλήματα του ανθρώπινου περιβάλλοντος (κοινωνικό, φυσικό και τεχνητό).

Το μάθημα της Τεχνολογίας παρέχει ακόμα στους μαθητές/τριες δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων για αυτοδύναμη δημιουργική δράση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών της Τεχνολογίας, η επίτευξη του Τεχνολογικού Αλφαβητισμού των μαθητών/τριών, εδράζεται στους εξής τρεις άξονες:

 

 • τεχνολογικέςγνώσεις,
 • τεχνολογικέςδεξιότητεςκαιικανότητεςκαι
 • αξίες, στάσειςκαισυμπεριφορέςωςπροςτονρόλοτηςτεχνολογίαςστηνεπίλυση προβλημάτων.

Η έρευνα και ο πειραματισμός χρησιμοποιούνται ως κύρια εργαλεία για την απόκτηση γνώσης, ενώ η ενεργητική και συνεργατική μάθηση αποτελούν τις βασικές μεθόδους διεξαγωγής του μαθήματος. Οι μαθητές/τριες έχουν πάντοτε την ευκαιρία να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά
που διδάσκονται, έτσι που η γνώση να αποκτάται μέσα από βιωματικές συνθήκες. Οι εργασίες που καλούνται να κάνουν οι μαθητές/τριες, είτε έχουν θεωρητικό-ερευνητικό είτε πρακτικό χαρακτήρα, έχουν σκοπό να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική αλλά και κριτική τους ικανότητα. Η
αυτενέργεια και η δημιουργικότητα, η κοινωνικοποίηση και η συλλογικότητα όπως και η ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης προβλημάτων, είναι μερικά ακόμα χαρακτηριστικά τα οποία προάγονται μέσα από το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του μαθήματος.

B Λυκείου

Τομάθημαπεριλαμβάνειτιςεξήςενότητες:

 • Γραφικήεπικοινωνία:σχεδίασηκαιγραφικήπαρουσίασηπροϊόντων.
 • Τεχνολογίαεπικοινωνιών:τηλεπικοινωνιακόσύστημα,ραδιοκύματα,μέσαμετάδοσηςπληροφοριών, πομποίκαιδέκτεςΑΜκαιFM,οπτικέςίνεςκαιοπτικοτηλεπικοινωνιακόσύστημα.
 • Παραγωγή/επιχειρηματικότητα:συστήματαπαραγωγής,σύγχρονηβιομηχανικήμονάδα,ποιοτικός έλεγχος–ISO,οργανόγραμμαβιομηχανικήςμονάδας.
 • Συστήματα ελέγχου-ρομποτική: ανάλυση συστήματος ελέγχου, έλεγχος   κατασκευών και συστημάτωνσυνδεδεμένωνμεΗ/Υ.
 • Συστήματαελέγχουπαραγωγής:ηλεκτρονικάελεγχόμενεςμηχανές(CNC),συστήματαπιεσμένου αέρα(πνευματικά)καιυδραυλικάσυστήματα,ηλεκτρονικάκυκλώματαχρονισμούμετηχρήσητου
 • 555,εξομοίωσηκυκλωμάτωνστηνοθόνητουΗ/Υ.
 • Aτομικέςή/καιομαδικέςεργασίες(projects).

Γ Λυκείου

Τομάθημαπεριλαμβάνειτιςεξήςενότητες:

 • Σχεδιασμός βιομηχανικών προϊόντων: εργονομία και ανθρωπομετρία,σχεδίαση και γραφική παρουσίασηπροϊόντων,σχεδίασημεπρογράμματατύπουCAD.
 • Yλικάκαιαντοχήυλικών:ιδιότητεςκαιχαρακτηριστικά βασικώνβιομηχανικώνυλικών,έλεγχος αντοχήςυλικώνσεδιάφορεςκαταπονήσεις (θλίψη,εφελκυσμός,διάτμηση,κάμψη)μετηχρήση συσκευήςδοκιμήςυλικών,έλεγχοςσκληρότητας.
 • Κατασκευές:είδη κατασκευών,είδη φορτίων, δυνάμεις στις κατασκευές,τάση και ανηγμένη μήκυνση,υπολογισμοίδυνάμεωνσεαπλάδικτυώματα.
 • Ηλεκτρικές μηχανές:γεννήτριεςκαιηλεκτροκινητήρεςσυνεχούςκαιεναλλασσόμενουρεύματος,
 • μετασχηματιστές,συστήματαανόρθωσηςηλεκτρικούρεύματος.
 • Πνευματικάσυστήματα:ημιαυτόματακαιαυτόματα,ακολουθίες,ηλεκτροπνευματικάσυστήματα.
 • Ηλεκτρονικά συστήματα: κυκλώματατελεστικών ενισχυτών, συγκριτές, συνδεσμολογίες αναστρέφοντοςκαιμηαναστρέφοντοςενισχυτή,ακόλουθοςτάσης.
 • Ηλεκτρονικήμνήμη:είδηηλεκτρονικήςμνήμης,μικροελεγκτές,προγραμματισμόςμικροελεγκτών τύπουPICΑΧΕ.

 

 

Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15 Δεκεμβρίου 2017

Πηγη: http://nop.moec.gov.cy/index.php/mathimata/mathimata-b-c-lykeiou

 

 

Η έρευνα και ο πειραματισμός χρησιμοποιούνται ως κύρια εργαλεία για την απόκτηση γνώσης, ενώ η ενεργητική και συνεργατική μάθηση αποτελούν τις βασικές μεθόδους διεξαγωγής του μαθήματος.

Βρίσκεστε :

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Γενικός Σκοπός του Μαθήματος (6362)

      Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια γενικώς δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή και το θρήσκευμα,για να σχεδιάσουν και να...

  Read more: Γενικός...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

 • «Πρόωρες εκλογές ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας»

  ΠΟΛΙΤΗΣ May 26, 2019 | 19:56 pm

  Τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές στην Αθήνα υποδέχεται ο γερμανικός Τύπος με πολυάριθμα δημοσιεύματα. Παραθέτουμε ενδεικτικούς τίτλους: «Το αριστερό κόμμα του Τσίπρα χάνει την πλειοψηφία» (Süddeutsche Zeitung), «Έτσι ψήφισε η Ελλάδα» (Bild), «Μεγάλη ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ» (merkur). […]

  Read more...
 • Χάνουν την πλειοψηφία ΕΛΚ και Σοσιαλιστές

  ΠΟΛΙΤΗΣ May 26, 2019 | 18:55 pm

  Μετά τις ευρωεκλογές του 2019 η διακυβέρνηση της ΕΕ γίνεται δυσκολότερη. Μετά τις σημαντικές απώλειες των Συντηρητικών και Σοσιαλδημοκρατών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι πολιτικές ομάδες του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών χάνουν την πλειοψηφία τους στο ευρωκοινοβούλιο. Κατά συνέπεια οι[…]

  Read more...
 • Εκλογές ζητά η Μαρίν Λεπέν μετά τη νίκη της

  ΠΟΛΙΤΗΣ May 26, 2019 | 17:53 pm

  «Τη διάλυση της Βουλής» ζητάει η Μαρίν Λεπέν μετά τη νίκη της στις ευρωεκλογές. Απαντώντας το Μέγαρο των Ηλυσίων έκανε λόγο για «εντατικοποίηση» εφαρμογής του δεύτερου μέρους του πολιτικού προγράμματος του προέδρου Μακρόν. Ακολούθησε δήλωση του πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ, ο[…]

  Read more...
 • Αντρέα Νάλες: «Οδυνηρά αποτελέσματα για το SPD»

  ΠΟΛΙΤΗΣ May 26, 2019 | 16:52 pm

  Τη συντριπτική ήττα των Σοσιαλδημοκρατών στις ευρωεκλογές που καταγράφουν ποσοστό μόλις 15,3%, η οποία μάλιστα συμπίπτει με την ιστορική τους ήττα μετά από 73 χρόνια στο κρατίδιο της Βρέμης – όπου παράλληλα με τις ευρωεκλογές έγιναν την Κυριακή και οι[…]

  Read more...
 • Τσίπρας: πρόωρες εκλογές μετά τον 2ο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών

  ΠΟΛΙΤΗΣ May 26, 2019 | 16:06 pm

  Την πρόωρη προσφυγή σε κάλπες ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, στον απόηχο των πρώτων εκλογικών αποτελεσμάτων, βάση των οποίων η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ με εννέα ποσοστιαίες μονάδες. Όπως είπε μετά τον 2ο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητήσει την[…]

  Read more...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ