Wednesday 5 August 2020

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας: Μόνο αν γίνει ατύχημα στα εργαστήρια θα ασχοληθεί επιτέλους το ΥΠΠ με το σοβαρό πρόβλημα Ασφάλειας και Υγείας των μαθητών.

 

Δυστυχώς, όποτε συμβεί ένα θλιβερό περιστατικό στα Δημόσια Σχολεία, όλοι θυμούνται τα σοβαρά θέματα Ασφάλειας και Υγείας και όλοι σπεύδουν να επιρρίψουν ευθύνες. Στόχος, όπως πάντοτε, ο εκπαιδευτικός. Επειδή, όμως ο εκπαιδευτικός και ευσυνείδητος είναι και αξιοπρέπεια έχει και ξέρει πολύ καλά να εκτελεί τα καθήκοντά του, o Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας θα ήθελε να αναφέρει τα ακόλουθα:

Τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών, κατά τη διεξαγωγή του εργαστηριακού μαθήματος του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, τίθενται επανειλημμένα στο Υπουργείο Παιδείας από τον Σύνδεσμο Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας (ΟΕΛΜΕΚ) τα τελευταία 3 χρόνια. Δυστυχώς, κατά το διάστημα αυτό δεν υπήρξε οποιαδήποτε αποτελεσματική ανταπόκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) για συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας. Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να κάνουμε αναφορά στα ακόλουθα σημεία:

1. Εκτίμηση Επικινδυνότητας και Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας

Το πρόβλημα αφορά στην καταλληλόλητα των εργαστηρίων του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, και στη μη εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 -έως (Αρ.2) 2015 της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικότερα όσον αφορά στις ευθύνες και υποχρεώσεις του εργοδότη όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 13 του Νόμου.

Σύμφωνα και με νομική γνωμάτευση που έλαβε ο Σύνδεσμός μας, το ΥΠΠ παραβιάζει τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 και 2002 καθώς και τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002), αφού όπως προβλέπεται στη νομοθεσία δεν τηρούνται τα πιο κάτω:

  • Διενέργεια γραπτής εκτίμησης επικινδυνότητας σε κάθε εργαστήριο (όπου θα αναγνωρίζονται οι κίνδυνοι που πιθανόν να προκύπτουν από τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο εργαστήριο και από τις εγκαταστάσεις και την υποδομή του εργαστηρίου για καθορισμό μέτρων προστασίας και πρόληψης).
  • Εγχειρίδιο οδηγιών (όπου καθορίζονται οι ασφαλείς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για κάθε δραστηριότητα / εργασία / χώρο εργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα της γραπτής εκτίμησης επικινδυνότητας).
  • Εφαρμογή κατάλληλου συστήματος διαχείρισης των κινδύνων προβαίνοντας σε τέτοιες διευθετήσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο, καθώς και την παρακολούθηση και αναθεώρηση των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που καθορίστηκαν με βάση την εκτίμηση κινδύνων.

2. Οδηγίες Λειτουργίας σχολικών μονάδων

Το ΥΠΠ αντιλαμβανόμενο ότι παραβιάζεται η νομοθεσία, αντί να προχωρήσει σε διεξαγωγή έρευνας από εγκεκριμένη από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπηρεσία (ΕΞΥΠΠ), προχώρησε με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Σεπτέμβριου 2017 και Αριθμό Φακέλου: 5.28.29/3 στην κοινοποίηση εγγράφου με θέμα «Οδηγίες λειτουργίας των Εργαστηρίων Σχεδιασμού και Τεχνολογίας», καλώντας τους Διευθυντές των σχολείων να μας επεξηγήσουν το συγκεκριμένο έγγραφο.

Όπως προκύπτει, οι πιο πάνω κανονισμοί δεν είναι αποτέλεσμα έρευνας στους συγκεκριμένους χώρους των εργαστηρίων μας από ειδικούς εμπειρογνώμονες που έχουν επιστημονική γνώση του αντικειμένου, αλλά είναι αποτέλεσμα στείρας αντιγραφής της βιβλιογραφίας. Επιπρόσθετα, εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε ειδικοί και ούτε και έχουμε τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας για να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε αν όλα όσα αναφέρονται στους κανονισμούς αυτούς πληρούνται. Συνεπώς, ο εντοπισμός και η καταγραφή των προβληματικών σημείων στα εργαστήρια μας σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, δεν εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και εν συνεχεία την ασφάλεια και υγεία τόσο εμάς προσωπικά, όσο και των μαθητών μας.

3. Ασφάλεια σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών ανά εργαστήριο

Ο Σύνδεσμος μας, από το σχολικό έτος 2015-2016, όπου και τέθηκαν σε εφαρμογή τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα (ΝΩΠ), προειδοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και τους εκάστοτε Υπουργούς με επιστολές αλλά και με κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ότι η Ασφάλεια και η Υγεία των μαθητών και των καθηγητών στα Εργαστήρια Σχεδιασμού και Τεχνολογίας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Αποτέλεσμα των ΝΩΠ είναι να προκύπτουν ομάδες 20 μαθητών σε εργαστηριακά μαθήματα.

 Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, για ακόμα μία φορά, προειδοποιεί για τους σοβαρούς κινδύνους Ασφάλειας και Υγείας που εμπερικλείονται στα εργαστήρια με τις υπεράριθμες ομάδες μαθητών. Το ΥΠΠ έχει αυθαίρετα και χωρίς καθόλου επιστημονική τεκμηρίωση αποφασίσει, ότι μπορεί να ‘‘στοιβάζονται’’ στα εργαστήρια του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας μέχρι και 20 μαθητές. Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να επιτευχθεί η σωστή επίβλεψη των μαθητών, με αποτέλεσμα η ασφάλειά τους να τίθεται σε κίνδυνο. Ο εκπαιδευτικός στο εργαστήριο εποπτεύει ταυτόχρονα όλους τους μαθητές σε διάφορα μηχανήματα και εργαλεία. Ως εκ τούτου, είναι πρακτικά αδύνατο να εγγυηθεί κάποιος την ασφάλεια τους αν ο αριθμός τους είναι μεγάλος και υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χώρο εργασίας ανά μαθητή. Κάτι που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και αναφέρεται και στη νομοθεσία.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών στα εργαστήρια πριν από την εφαρμογή των ΝΩΠ δεν ξεπερνούσε τους 13. Από την εμπειρία μας, έχει αποδειχθεί ότι ο αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 13.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών στα εργαστήρια πρέπει να καθοριστεί βάσει της εκτίμησης επικινδυνότητας και σύμφωνα με τα Παραρτήματα που αφορούν τον ‘συνωστισμό-καθίσματα’ στους περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002).

Σημειώστε, επίσης, ότι Έρευνα του ΥΠΠ (ΚΕΕΑ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 8/4/2016), η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο τον διαθέσιμο χώρο των Εργαστηρίων (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σωστή επίβλεψη), έχει καταδείξει ότι υπάρχουν εργαστήρια των οποίων ο χώρος είναι πολύ μικρός και άρα ακατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί από τον αριθμό των μαθητών που σήμερα τα χρησιμοποιεί.

Για όλα τα πιο πάνω έχουν αποσταλεί στο ΥΠΠ πολλές επιστολές που δυστυχώς παραμένουν αναπάντητες.

Για το θέμα της Ασφάλειας και Υγείας των μαθητών ο Σύνδεσμος Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας τον Ιούλιο του 2017 υπέβαλε παράπονο στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Το ΥΠΠ απάντησε στις 27 Δεκεμβρίου προς την Επίτροπο, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι : «το ΥΠΠ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, το θέμα του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα/ομάδα έχει άμεση σχέση και με την ορθολογική και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.»

Από ό’τι καταλαβαίνετε το ΥΠΠ δηλώνει ότι: αφού δεν υπάρχουν λεφτά δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με την Ασφάλεια και Υγεία των μαθητών μας. Ως ήταν αναμενόμενο, η επιστολή αυτή του Υ.Π.Π δεν έδινε απαντήσεις στα ουσιαστικά θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία. Η Επίτροπος επανήλθε με επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας, με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2018, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων: «το ΥΠΠ θα πρέπει να εγκύψει ουσιαστικά στη διερεύνηση του θέματος και να προχωρήσει στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας που η διδασκαλία του μαθήματος εμπεριέχει, υιοθετώντας μια έγκυρη μεθοδολογία. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα του αριθμού των μαθητών έχει άμεση σχέση με την ορθολογική και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Εντούτοις το θέμα της ασφάλειας των μαθητών είναι υπέρτερο οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου

Αφού όλες οι ενέργειες του Συνδέσμου δεν είχαν φέρει κανένα αποτέλεσμα, λόγω της παραβίασης των περί Ασφάλειας και Υγείας νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νομικός μας Σύμβουλος στις 31 Ιουλίου 2018 παρέδωσε με δικαστικό επιδότη επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, αναφέροντας του τις παραβιάσεις της νομοθεσίας, τις παρατηρήσεις, ανησυχίες και προειδοποιήσεις του Συνδέσμου. Μέχρι σήμερα δεν πήραμε καμία απάντηση.

Καλούμε για μια ακόμα φορά, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εν όψει και της εξαγγελθείσας έναρξης του θεσμικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να ασχοληθεί με το σοβαρό αυτό θέμα της ασφάλειας και υγείας, τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών στα εργαστήρια.

Είναι υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, Υπουργείου Παιδείας, Υπουργείου Εργασίας, ΟΕΛΜΕΚ, Οργανωμένων Γονέων, Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παιδείας και Εργασίας της Βουλής κλπ , να εγκύψουν και να επιλύσουν το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Ας αναλάβει, επιτέλους, ο καθένας τις ευθύνες των πράξεών του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον τραυματισμό μαθητή για ευαισθητοποίηση και λήψη μέτρων.

Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Βρίσκεστε :

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΜΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  • Γενικός Σκοπός του Μαθήματος (22043)

        Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή δυνατότητας εμπλοκής των μαθητών/τριών σε μια γενικώς δημιουργική και καινοτόμο διαδικασία μέσα από την οποία θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή και το θρήσκευμα,για να σχεδιάσουν και να...

    Read more: Γενικός...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ